::‌اکسير::‌Exir::اکسیر::

Exir Weblog :: وبلاگ اکسیر ::

Wednesday, April 02, 2003

اینم از شوخی سیزده ما...!!!
***
اگه می خواین به بلر ایمیل بزنین، این آدرسیه که گروه صلح سبز در انگلیس براش درست کردن:
Tony.Blair@uk.greenpeace.org
بشتابید و این آدرس رو به دیگران هم بدهید.

 

لینکستان .::. .::. Admin .::. 7:18 AM